DLSI Departament de
Llenguatges i Sistemes Informàtics
Universitat d'Alacant
Memòria acadèmica del curs 2001-2002 pàgina principal
Aquesta memòria resumeix les activitats acadèmiques i docents realitzades en el període comprès entre juny de 2001 i maig de 2002 pel departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics. 

Índex General

Docència

EL DLSI ha impartit prop de 10.410 hores de classe (1.041 crèdits), la majoria d'elles (7.125) en les titulacions d'informàtica, 1.755 en Matemàtiques, Magisteri, Traducció i interpretació, Turisme, Treball Social o Gestió i Administració Pública i 380 en cursos de doctorat, el que suposa una mitjana de 203 hores per docent. 

Enginyeria informàtica

 
assignatura alumnes crèdits
Anàlisi i Espec. de Sistemes d'Informació 326 54
Aprenentatge 28 6
Bases de Dades Avançades 183 24
Compiladors 1 240 27
Compiladors 2 293 36
Disseny i Gestió de Bases de Dades 471 57
Esquemes Algorísmics 275 39
Fonaments de Bases de Dades 429 42
Fonaments de la Programació II 608 81
Eines de la Programació
6
Història de la Informàtica
273
28,5
Enginyeria del Programari 1 339 54
Informàtica Musical
69
12
Llenguatges, Gramàtiques i Autòmats 380 31,5
Programació Concurrent 46 9
Programació en Entorns Interactius 159 18
Programació en Internet
218
18
Programació Metòdica 731 118
Programació Orientada a Objectes 140 18
Reconeixement de Formes 7 6
Sistemes Informàtics 189 30
Sistemes Informàtics Distribuïts 125 16,5
Tipus Abstractes de Dades 731 99
Teoria de la Complexitat 14 4,5

Altres titulacions

assignatura alumnes crèdits
Informàtica Aplicada a la Traducció 175 16
Informàtica Aplicada a la Gestió Turística 382 90
Informàtica 1 (Matemàtiques) 96 12
Noves Tecnologies Aplicades a l'Educació 608 33
Informàtica per a Treball Social 107 12
Síntesi Digital del So  
7,5
Tècniques Informàtiques (Gestió i Administració Pública) 76 12,5
Tècniques Multimèdia  
6
El DLSI a més ha participat en la Diplomatura en Estudis Immobiliaris (títol propi de la UA), amb l'assignatura Gestió de la Informació IV. 

Programa de doctorat

Dintre del programa 5099 (Aplicacions de la Informàtica) s'han impartit 45 crèdits distribuïts entre els següents cursos: 
 • Introducció al processament del llenguatge natural (3 crèdits) Manuel Palomar Sanz
 • Les xarxes neurals com processadors de seqüències (3 crèdits): Mikel L. Forcada Zubizarreta, Jorge Calera Rubio
 • Programació Lògica (3 crèdits): Antonio Ferrández Rodriguez, Manuel Palomar Sanz
 • Extracció d'Informació per a la inserció en bases de dades (4 crèdits: Antonio Ferrández Rodriguez, Manuel Palomar Sanz
 • Tècniques estadístiques per al processament del llenguatge i de la parla (4 crèdits): Mikel L. Forcada Zubizarreta, Rafael Carlos Carrasco Jiménez, Jorge Calera Rubio
 • Laboratori de processament del llenguatge i sistemes d'informació (4 crèdits: Antonio Ferrández Rodriguez, Manuel Palomar Sanz
 • Aplicacions industrials i documentals de la classificació automàtica (4 crèdits): M.L. Micó Andrés, J. Oncina Carratalá
 • Mètodes de producció automàtica de programari (3 crèdits), Jaime Gómez Ortega
 • Modelat conceptual d'aplicacions hipermedials: WWW (3 crèdits, Jaime Gómez Ortega 
 • Eines per al tractament de documents estructurats: SGML,XML,TEI (3 crèdits), Rafael C. Carrasco Jiménez
 • Aprenentatge Computacional (3 crèdits): José Oncina Carratalá
 • Com s'escriuen i publiquen treballs científics (3 crèdits): Mikel L. Forcada Zubizarreta
 • Traducció Automàtica: Fonaments i Aplicacions (3 crèdits): Mikel L. Forcada Zubizarreta
 • Tècniques Estadístiques per al Processament del Llenguatge i de la Parla (3 crèdits): Mikel L. Forcada Zubizarreta, Rafael C. Carrasco Jiménez
 • Informàtica Musical: Àudio Digital, MIDI i Composició Assistida (3 crèdits): Jose Manuel Iñesta Quereda
Pàgina mantinguda pel DLSI 
Última actualització: 19/07/2017
Contacte:
wwwadm[en]dlsi.ua.es
pàgina principal