[DLSI]

Acords de la reunió virtual ordinària del Consell de Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat d'Alacant

Data: dimecres, 20 de març de 2024
Hora: 10.30

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si escau, de la prestació de servicis que té per títol: Auditoria d'accessibilitat i generació d'informes del portal web del Servici Públic d'Ocupació Estatal (SEPE)

  S'aprova per unanimitat.

 2. Aprovació, si escau, de la sol·licitud d'impartició de docència tutelada per al personal investigador contractat per al curs 2023/2024

  S'aprova per unanimitat.

 3. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió.

  S'aprova per unanimitat.

Acuerdos de la reunión virtual ordinaria del Consejo de Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante

Fecha: miércoles, 20 de marzo de 2024
Hora: 10:30

Orden del día:

 1. Aprobación, si procede, de la prestación de servicios que tiene por título: Auditoría de accesibilidad y generación de informes del portal web del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)

  Se aprueba por unanimidad.

 2. Aprobación, si procede, de la solicitud de impartición de docencia tutelada para el personal investigador contratado para el curso 2023/2024

  Se aprueba por unanimidad.

 3. Aprobación, si procede, del acta de la sesión.

  Se aprueba por unanimidad.

El director alça la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
El director levanta la sesión, de la que, como secretaria, extiendo esta acta.


La secretària
/ La secretaria

Alicia Garrido Alenda

Vist i plau / Visto bueno
El director

Armando Suárez Cueto

Alacant, 20 de març de 2024 / Alicante, 20 de marzo de 2024