[DLSI]

Acords de la reunió ordinària del Consell de Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat d'Alacant

Data: dimarts, 12 de març de 2024
Hora: 11.30

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si escau, de l'acta de la reunió del Consell celebrada el dia 25 de gener de 2024.

  S'aprova per unanimitat.

 2. Informe de la direcció.

 3. Aprovació, si escau, de la proposta de modificació de plantilla per al curs 2024-2025

  S'aprova per unanimitat.

 4. Aprovació, si escau, de la participació de professorat del Departament en el curs d'estiu Rafael Altamira ''Gestió de dades per a l'us d'Inteligència Artificial en destinacions turístiques''

  S'aprova per unanimitat.

 5. Assumptes de tràmit.

  Jorge Calvo proposa el nomenament de María Alfaro Contreras com a col·laboradora honorífica del nostre Departament per al curs 2023-24 que, després de llegir la seua tesi, continua col·laborant amb el grup en tasques d'investigació.

  Es ratifiquen les actes dels últims 3 CD virtuals.

 6. Torn obert de paraules.

Acuerdos de la reunión ordinaria del Consejo de Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante

Fecha: martes, 12 de marzo de 2024
Hora: 11:30

Orden del día:

 1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión del Consejo celebrada el día 25 de enero de 2024.

  Se aprueba por unanimidad.

 2. Informe de la dirección.

 3. Aprobación, si procede, de la propuesta de modificación de plantilla para el curso 2024-2025.

  Se aprueba por unanimidad.

 4. Aprobación, si procede, de la participación de profesorado del Departamento en el curso de verano Rafael Altamira ''Gestión de datos para el uso de Inteligencia Artificial en destinos turísticos''

  Se aprueba por unanimidad.

 5. Asuntos de trámite.

  Jorge Calvo propone el nombramiento de María Alfaro Contreras como colaboradora honorífica de nuestro Departamento para el curso 2023-24 que, tras leer su tesis, sigue colaborando con el grupo en tareas de investigación.

  Se ratifican las actas de los últimos 3 CD virtuales.

 6. Ruegos y preguntas.

El director alça la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
El director levanta la sesión, de la que, como secretaria, extiendo esta acta.


La secretària
/ La secretaria

Alicia Garrido Alenda

Vist i plau / Visto bueno
El director

Armando Suárez Cueto

Alacant, 12 de març de 2024 / Alicante, 12 de marzo de 2024