[DLSI]

Acords de la reunió virtual ordinària del Consell de Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat d'Alacant

Data: dilluns, 04 de març de 2024
Hora: 12.00

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si escau, de la renovació de la participació de professorat del Departament en el curs d'especialització ''Introducció al Deep Leaarning''

  S'aprova per unanimitat.

 2. Aprovació, si escau, de la renovació dels cursos de la Universitat Permanent per al curs 2024-2025

  S'aprova per unanimitat.

 3. Aprovació, si escau, de la modificació del títol de formació permanent Expert en Processament del LLenguatge Natural.

  S'aprova per unanimitat.

 4. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió.

  S'aprova per unanimitat.

Acuerdos de la reunión virtual ordinaria del Consejo de Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante

Fecha: lunes, 04 de marzo de 2024
Hora: 12:00

Orden del día:

 1. Aprobación, si procede, de la renovación de la participación de profesorado del Departamento en el curso de especialización ''Introducción al Deep Learning''

  Se aprueba por unanimidad.

 2. Aprobación, si procede, de la renovación de los cursos de la Universidad Permanente para el curso 2024-2025

  Se aprueba por unanimidad.

 3. Aprobación, si procede, de la modificación del título de formación permanente Experto en Procesamiento del Lenguaje Natural.

  Se aprueba por unanimidad.

 4. Aprobación, si procede, del acta de la sesión.

  Se aprueba por unanimidad.

El director alça la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
El director levanta la sesión, de la que, como secretaria, extiendo esta acta.


La secretària
/ La secretaria

Alicia Garrido Alenda

Vist i plau / Visto bueno
El director

Armando Suárez Cueto

Alacant, 04 de març de 2024 / Alicante, 04 de marzo de 2024