[DLSI]

Acords de la reunió virtual ordinària del Consell de Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat d'Alacant

Data: divendres, 16 de febrer de 2024
Hora: 12.00

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si escau, de la sol·licitud de creació d'una plaça de Professor Permanent Laboral en funció de la taxa de reposició amb amortització de la plaça DC04759

  S'aprova per unanimitat.

 2. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió.

  S'aprova per unanimitat.

Acuerdos de la reunión virtual ordinaria del Consejo de Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante

Fecha: viernes, 16 de febrero de 2024
Hora: 12:00

Orden del día:

 1. Aprobación, si procede, de la solicitud de creación de una plaza de Profesor Permanente Laboral en función de la tasa de reposición con amortización de la plaza DC04759

  Se aprueba por unanimidad.

 2. Aprobación, si procede, del acta de la sesión.

  Se aprueba por unanimidad.

El director alça la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
El director levanta la sesión, de la que, como secretaria, extiendo esta acta.


La secretària
/ La secretaria

Alicia Garrido Alenda

Vist i plau / Visto bueno
El director

Armando Suárez Cueto

Alacant, 16 de febrer de 2024 / Alicante, 16 de febrero de 2024