[DLSI]

Acords de la reunió ordinària del Consell de Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat d'Alacant

Data: dijous, 25 de gener de 2024
Hora: 11.00

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si escau, de l'acta de la reunió del Consell celebrada el dia 4 de desembre de 2023.

  S'aprova per unanimitat.

 2. Informe de la direcció.

 3. Aprovació, si escau, del balanç de comptes del departament en l'exercici 2023.

  S'aprova per unanimitat.

 4. Aprovació, si escau, de la proposta de distribució pressupostària per a l'any 2024.

  S'aprova per unanimitat.

 5. Aprovació, si escau, de la proposta del curs de Formació Contínua ''Estratègia política en l'era digital'' i la participació de professorat del departament en este.

  S'aprova per unanimitat.

 6. Aprovació, si escau, de la proposta del curs de Formació Contínua ''Processament del Llenguatge Natural'', vinculat al curs de expert del mateix nom, i la participació de professorat del departament en este.

  S'aprova per unanimitat.

 7. Aprovació si escau del compromís de sol·licitar a la Universitat d'Alacant la creació d'una plaça de professor en cas que s'incorporara al nostre departament una persona com a resultat de la sol·licitud que es presentarà este mes d'una ajuda Beatriz Galindo del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats.

  S'aprova per unanimitat.

 8. Assumptes de tràmit.

  Es ratifiquen les actes dels últims 4 CD virtuals.

 9. Torn obert de paraules.

Acuerdos de la reunión ordinaria del Consejo de Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante

Fecha: jueves, 25 de enero de 2024
Hora: 11:00

Orden del día:

 1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión del Consejo celebrada el día 04 de diciembre de 2023.

  Se aprueba por unanimidad.

 2. Informe de la dirección.

 3. Aprobación, si procede, del balance de cuentas del departamento en el ejercicio 2023.

  Se aprueba por unanimidad.

 4. Aprobación, si procede, de la propuesta de distribución presupuestaria para el año 2024.

  Se aprueba por unanimidad.

 5. Aprobación, si procede, de la propuesta del curso de Formación Continua ''Estrategia política en la era digital'' y la participación de profesorado del departamento en el mismo.

  Se aprueba por unanimidad.

 6. Aprobación, si procede, de la propuesta del curso de Formación Continua ''Procesamiento del Lenguaje Natural'', vinculado al curso de experto del mismo nombre, y la participación de profesorado del departamento en el mismo.

  Se aprueba por unanimidad.

 7. Aprobación si procede del compromiso de solicitar a la Universidad de Alicante la creación de una plaza de profesor en caso de que se incorporara a nuestro departamento una persona como resultado de la solicitud que se va a presentar este mes de una ayuda Beatriz Galindo del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

  Se aprueba por unanimidad.

 8. Asuntos de trámite.

  Se ratifican las actas de los últimos 4 CD virtuales.

 9. Ruegos y preguntas.

El director alça la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
El director levanta la sesión, de la que, como secretaria, extiendo esta acta.


La secretària
/ La secretaria

Estela Saquete Boró

Vist i plau / Visto bueno
El director

Armando Suárez Cueto

Alacant, 25 de gener de 2024 / Alicante, 25 de enero de 2024