[DLSI]

Acords de la reunió virtual ordinària del Consell de Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat d'Alacant

Data: dimecres, 17 de gener de 2024
Hora: 12.00

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si escau, de la renovació de la participació del professorat del departament en el Curs de la Unitat d'Igualtat ''Identificació, Prevenció i Intervenció enfront de la Violència de Gènere'' de la Universitat d'Alacant

  S'aprova per unanimitat.

 2. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió.

  S'aprova per unanimitat.

Acuerdos de la reunión virtual ordinaria del Consejo de Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante

Fecha: miércoles, 17 de enero de 2024
Hora: 12:00

Orden del día:

 1. Aprobación, si procede, de la renovación de la participación del profesorado del departamento en el Curso de la Unidad de Igualdad ''Identificación, Prevención e Intervención frente a la Violencia de Género'' de la Universidad de Alicante

  Se aprueba por unanimidad.

 2. Aprobación, si procede, del acta de la sesión.

  Se aprueba por unanimidad.

El director alça la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
El director levanta la sesión, de la que, como secretaria, extiendo esta acta.


La secretària
/ La secretaria

Estela Saquete Boró

Vist i plau / Visto bueno
El director

Armando Suárez Cueto

Alacant, 17 de gener de 2024 / Alicante, 17 de enero de 2024