[DLSI]

Acords de la reunió virtual ordinària del Consell de Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat d'Alacant

Data: dilluns, 15 de gener de 2024
Hora: 11.00

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si escau, de la modificació del títol d'Expert/a en Processament del Llenguatge Natural.

  S'aprova per unanimitat.

 2. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió.

  S'aprova per unanimitat.

Acuerdos de la reunión virtual ordinaria del Consejo de Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante

Fecha: lunes, 15 de enero de 2024
Hora: 11:00

Orden del día:

 1. Aprobación, si procede, de la modificación del título de Experto/a en Procesamiento del Lenguaje Natural.

  Se aprueba por unanimidad.

 2. Aprobación, si procede, del acta de la sesión.

  Se aprueba por unanimidad.

El director alça la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
El director levanta la sesión, de la que, como secretaria, extiendo esta acta.


La secretària
/ La secretaria

Estela Saquete Boró

Vist i plau / Visto bueno
El director

Armando Suárez Cueto

Alacant, 15 de gener de 2024 / Alicante, 15 de enero de 2024