[DLSI]

Acords de la reunió ordinària del Consell de Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat d'Alacant

Data: dijous, 04 de maig de 2023
Hora: 12.00

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si escau, de l'acta de la reunió del Consell celebrada el dia 31 de març de 2023.

  S'aprova per unanimitat.

 2. Informe de la direcció.

 3. Aprovació, si escau, de la participació del professorat del departament en la proposta del curs de la Universitat Permanent ''El teu mòbil des de zero'' per al curs 2022-2023.

  S'aprova per unanimitat.

 4. Aprovació, si escau, de la participació del professorat del departament en la proposta del curs d'especialització de Contínua titulat ''Programació del futur de la web'' per a tres cursos acadèmics.

  S'aprova per unanimitat.

 5. Assumptes de tràmit.

  Ratificació de les aprovacions de les actes de les reunions del Consell de Departament virtuals de: 28/04/2023 13/02/2023

 6. Torn obert de paraules.

Acuerdos de la reunión ordinaria del Consejo de Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante

Fecha: jueves, 04 de mayo de 2023
Hora: 12:00

Orden del día:

 1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión del Consejo celebrada el día 31 de marzo de 2023.

  Se aprueba por unanimidad.

 2. Informe de la dirección.

 3. Aprobación, si procede, de la participación del profesorado del departamento en la propuesta del curso de la Universidad Permanente ''Tu móvil desde cero'' para el curso 2022-2023.

  Se aprueba por unanimidad.

 4. Aprobación, si procede, de la participación del profesorado del departamento en la propuesta del curso de especialización de ContinUA titulado ''Programación del futuro de la web'' para tres cursos académicos.

  Se aprueba por unanimidad.

 5. Asuntos de trámite.

  Ratificación de las aprobaciones de las actas de las reuniones del Consejo de Departamento virtuales de: 28/04/2023 13/02/2023

 6. Ruegos y preguntas.

El director alça la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
El director levanta la sesión, de la que, como secretaria, extiendo esta acta.


La secretària
/ La secretaria

Estela Saquete Boró

Vist i plau / Visto bueno
El director

Armando Suárez Cueto

Alacant, 04 de maig de 2023 / Alicante, 04 de mayo de 2023