[DLSI]

Acords de la reunió extraordinària del Consell de Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat d'Alacant

Data: dimarts, 16 de març de 2021
Hora: 13:00
Lloc: videotelefonada

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si escau, de l'acta de la reunió del Consell celebrada el dia 11 de març de 2021.

  S'aprova per unanimitat.
 2. Informe de la direcció.


 3. Aprovació, si escau, de l'enviament al Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Professorat de l'acreditació a la figura de professor Contractat Doctor de Jorge Calvo Zaragoza.

  S'aprova per unanimitat.
 4. Aprovació, si escau, de l'enviament al Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Professorat de l'acreditació a la figura de professor Contractat Doctor de Yoan Gutiérrez Vázquez.

  S'aprova per unanimitat.
 5. Aprovació, si escau, de l'enviament al Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Professorat de l'acreditació a la figura de professor Contractat Doctor de Miguel Ángel Teruel Martínez.

  S'aprova per unanimitat.
 6. Assumptes de tràmit.


 7. Torn obert de paraules.


Acuerdos de la reunión extraordinaria del Consejo de Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante

Fecha: martes, 16 de marzo de 2021
Hora: 13:00
Lugar: videollamada

Orden del día:

 1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión del Consejo celebrada el día 11 de marzo de 2021.

  Se aprueba por unanimidad.
 2. Informe de la dirección.


 3. Aprovació, si escau, de l'enviament al Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Professorat de l'acreditació a la figura de professor Contractat Doctor de Jorge Calvo Zaragoza.

  S'aprova per unanimitat.
 4. Aprovació, si escau, de l'enviament al Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Professorat de l'acreditació a la figura de professor Contractat Doctor de Yoan Gutiérrez Vázquez.

  S'aprova per unanimitat.
 5. Aprovació, si escau, de l'enviament al Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Professorat de l'acreditació a la figura de professor Contractat Doctor de Miguel Ángel Teruel Martínez.

  S'aprova per unanimitat.
 6. Asuntos de trámite.


 7. Ruegos y preguntas.


Assistents a la reunió / Asistentes a la reunión:

Vots delegats / Votos delegados:

La directora alça la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
La directora levanta la sesión, de la que, como secretaria, extiendo esta acta.


La secretària
/ La secretaria

Eva Gómez Ballester

Alacant, 16 de març de 2021 / Alicante, 16 de marzo de 2021