[DLSI]

Acords de la reunió ordinària del Consell de Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat d'Alacant

Data: dijous, 14 de desembre de 2017
Hora: 13:00
Lloc: Sala de Reunions "Claude Shannon" del Departament

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si escau, de l'acta de la reunió del Consell celebrada el 23 de novembre de 2017.

  S'aprova per unanimitat.
 2. Informe de la direcció.
 3. Aprovació, si escau, de l’assignació del Pla d'Ordenació Docent (POD) per al curs 2017-18.

  S'aprova per unanimitat.
 4. Aprovació, si escau, de la proposta i de la participació dels professors del Departament en el curs MOOC ''#MoocVT: Technology intelligence-driven innovation''.

  S'aprova per unanimitat.
 5. Assumptes de tràmit.

  No n'hi ha.
 6. Torn obert de paraules.

Acuerdos de la reunión ordinaria del Consejo de Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante

Fecha: jueves, 14 de diciembre de 2017
Hora: 13:00
Lugar: Sala de Reuniones "Claude Shannon" del Departamento

Orden del día:

 1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión del Consejo celebrada el 23 de noviembre de 2017.

  Se aprueba por unanimidad.
 2. Informe de la dirección.
 3. Aprobación, si procede, de la asignación del Plan de Ordenación Docente para el curso 2017-18.

  Se aprueba por unanimidad.
 4. Aprobación, si procede, de la propuesta y de la participación de los profesores del Departamento en el curso MOOC ''#MoocVT: Technology intelligence-driven innovation''.

  Se aprueba por unanimidad.
 5. Asuntos de trámite.

  No hay.
 6. Ruegos y preguntas.

Assistents a la reunió / Asistentes a la reunión:

Vots delegats / Votos delegados:

La directora alça la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
La directora levanta la sesión, de la que, como secretario, extiendo esta acta.


El secretari
/ El secretario

Armando Suárez Cueto

Vist i plau / Visto bueno
La directora

María Paloma Moreda Pozo

Alacant, 14 de desembre de 2017 / Alicante, 14 de diciembre de 2017