Departament de Llenguatges i Sistemes Informātics

Notícia

Eleccions a direcciķ del departament 2021

En la sessiķ del Consell de Departament del dia 22 de marį de 2021 es durā a terme l'elecciķ
a la direcciķ del departament.
Amb carācter previ a l'inici d'aquesta, es procedirā al sorteig públic de la mesa electoral
entre els membres presents del Consell. No podran formar part de la mesa els candidats.
a) La mesa electoral estarā formada per tres membres, procurant que estiguen representats els
colˇlectius de professors, alumnat i personal d'administraciķ i serveis.
b) La mesa electoral resoldrā quantes reclamacions pogueren ocasionar-se en la votaciķ,
l'escrutini i la proclamaciķ del candidat electe i adoptarā les mesures necessāries per a
garantir el secret de la votaciķ.
c) Actuarā de president d'aquesta sessiķ del Consell de Departament el personal docent i
investigador de la mesa electoral. En cas que la taula estiga integrada per més d'un membre
d'aquest colˇlectiu, la presidčncia correspondrā al de major antiguitat en la Universitat
d'Alacant. La taula designarā a un secretari d'entre els seus membres.

Abans de la votaciķ els candidats tindran dret a dirigir-se al Consell de Departament i tindrā
lloc el debat que procedisca dirigit pel President de la mesa Electoral.

La votaciķ es realitzarā mitjanįant vot electrōnic.

Conclosa la votaciķ, la mesa electoral procedirā a l'escrutini. El secretari, estendrā acta
dels resultats de l'elecciķ en la qual farā constar:
a) Nombre de persones amb dret a vot.
b) Nombre de vots emesos.
c) Nombre de vots vālids obtinguts per cada candidatura.
d) Nombre de vots en blanc i nuls.

Resultarā elegit el candidat que obtinga el major nombre de vots. Els casos d'empat es resoldran
a favor del candidat de major categoria en els cossos docents universitaris i, de persistir la
igualtat, a favor del de més antiguitat en la Universitat d'Alacant en el corresponent cos.

Si no es presentara cap candidat, la directora o el director cessant o qui exercisca les seues
funcions continuarā exercint-les. En aquest cas,
s'efectuarā una nova convocatōria per a l'elecciķ de directora o director en el termini māxim
d'un mes.
[ Tancar ]